De Stichting Voedselbank is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat zowel geldelijke bijdragen als de waarde van geschonken goederen aftrekbaar van de belasting zijn.

Particulieren
Giften aan een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: alleen het bedrag aan giften dat boven 1% van het bruto-inkomen uitkomt, kan worden afgetrokken. Voor periodieke giften – toegezegd voor tenminste vijf jaren achtereen – geldt die drempel níet. Voorwaarde is wel, dat de toezegging van die giften vooraf schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst tussen gever en ontvanger. Een notaris hoeft daar niet aan te pas te komen.

Ben je geïnteresseerd in deze regeling? Vraag dan onze penningmeester om toezending van het informatieblad en het formulier voor de schriftelijke overeenkomst.

Stichting Voedselbank West-Friesland

Fiscaal of RSIN nr. 8159.53173

Adres:  Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn. tel. 0229.504821

Voorzitter: mevr. L. Sipkes
Penningmeester: dhr. P.M.J.M. de Vries
Secretaris: mevr. M. Broekhuisen
Lid: dhr. G. van Gorkum

Doelstelling en beknopt beleidsplan:

  • het bieden van hulp aan personen en gezinnen die in een (tijdelijke) financiële noodsituatie verkeren.
  • het tegengaan van mogelijke verspilling van voedingswaren door te voorkomen dat deze ter vernietiging zullen worden aangeboden.
  • het signaleren van problemen  bij mensen die in de knel zitten om vervolgens samen wegen te zoeken die tot een oplossing kunnen bijdragen.

De Voedselbank West-Friesland tracht deze doelstellingen te bereiken door voor consumptie geschikte voedseloverschotten en/of levensmiddelen, die door derden gratis worden verstrekt, kosteloos ter beschikking te stellen aan hulpbehoevende minima. Wij zorgen ervoor dat deze nog voor consumptie geschikte producten beschikbaar komen voor hen die daaraan de meeste behoefte hebben.

Bekijk hier het  Financieel Jaarverslag 2023

Beloningsbeleid: De stichting Voedselbank West-Friesland is een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere medewerkers van de stichting ontvangen geen enkele geldelijke beloning voor hun werk.