ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland

//ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland
ANBI gegevens Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland 2019-04-28T20:37:22+00:00

De Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat zowel geldelijke bijdragen als de waarde van geschonken goederen aftrekbaar van de belasting zijn.

Particulieren
Giften aan een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: alleen het bedrag aan giften dat boven 1% van het bruto-inkomen uitkomt, kan worden afgetrokken. Voor periodieke giften – toegezegd voor tenminste vijf jaren achtereen – geldt die drempel níet. Voorwaarde is wel, dat de toezegging van die giften vooraf schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst tussen gever en ontvanger. Een notaris hoeft daar niet aan te pas te komen.

Bent u geïnteresseerd in deze regeling? Vraag dan onze penningmeester om toezending van het informatieblad en het formulier voor de schriftelijke overeenkomst.

Bedrijven
Bij bedrijven gaat het meestal om de vennootschapsbelasting. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. De aftrek is beperkt tot 50% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek. Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Een particulier kan zijn aandelen in zijn bedrijf schenken aan een ANBI. De Wet Vennootschapsbelasting 1969 biedt mogelijkheden om de uitkeringen door een bedrijf aan een ANBI in aftrek te brengen op de fiscale winst zodat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.
Zie voor verdere info: http://www.anbi.nl/anbi-info/giften-aftrek-voor-bedrijven

Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland

RSIN: 818577885

Oude Gouw 24, 1687 AJ Wognum
Telefoon: 0229-572399

voorzitter: Dr F.J.M. van Leerdam te De Goorn
secretaris: J.C. van Holten te Wognum
penningmeester: M.M. Oost-Sneek te Hoorn
lid: G.H. Schouten te Hoorn

Doelstelling en beknopt beleidsplan:

De stichting heeft ten doel: de materiële ondersteuning van de Voedselbank West-Friesland, met name door het opbouwen van een donateurenbestand, om de continuïteit van het werk van de voedselbank te waarborgen. Om dit doel te bereiken verzorgt de Stichting Vrienden voorlichtingsactiviteiten over het werk van de Westfriese Voedselbank. Daartoe worden o.m. scholen, kerken, serviceclubs wn vrouwenverenigingen benaderd. Dit werk zal worden voortgezet. Daarnaast zullen o.m. de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Er zullen contacten worden gelegd met bedrijven in de regio West-Friesland met het doel financiële en/of facilitaire steun voor de voedselbank te genereren.
  • De toepassing van online crowdfunding via Stichting GeefGratis zal verder worden uitgebouwd.
  • Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer bekendheid aan het voedselbankwerk te geven en daarvoor steun te verwerven.
  • Om de hierboven genoemde activiteiten te kunnen realiseren zal ook werving van vrijwillige medewerkers plaatsvinden.
  • Door middel van het contactblad Voedselpraat wordt de betrokkenheid van donateurs bij het werk van de voedselbank gestimuleerd.

Beloningsbeleid:
Net als de voedselbank zelf is ook de Stichting Vrienden een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere medewerkers van de stichting ontvangen dan ook geen enkele beloning voor hun werk. Slechts daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Activiteitenverslag over 2017:

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland vergaderde op 30 januari, 14 mei, 12 september en 21 december.

De secretaris begeleide diverse bezoeken aan de voedselbank en presentaties. Waaronder presentaties aan alle groepen van de lagere scholen De Schelp en Werenfridus in Wervershoof. Bij deze actie hadden de leerlingen heel veel lang houdbaar voedsel meegenomen voor de Voedselbank. De Praktijkschool uit Hoorn is twee keer, met drie klassen op bezoek geweest bij de Voedselbank voor een rondleiding en ook hier werden weer levensmiddelen gedoneerd. Ook de JOP uit Westwoud heeft een rondleiding gekregen met achterlating van lang houdbaar voedsel. Bij de KBO in Westwoud een presentatie gehouden met ook hier weer een grote hoeveelheid goederen.

Het Westfries Gasthuis heeft de opbrengst van jaarlijkse Gasthuisloop in 2017 gedoneerd aan de Voedselbank West-Friesland. De Stichting Vrienden was op die dag ook aanwezig met informatie en formulieren om te kunnen doneren.

Ook dit jaar hebben de diverse informatiemomenten geleid tot nieuwe donaties.

Het informatie blad de “Voedselpraat” voorzien van alle relevante wetenswaardigheden over de Voedselbank is dit jaar weer drie keer verschenen en verstuurd aan alle donateurs, vrijwilligers en andere relaties van de voedselbank.

Tevens heeft de Stichting de website van Voedselbank een update gegeven zodat een ieder die deze site bezoek goed geinformeerd wordt over het belang van de Voedselbank West-Friesland, hetgeen ook hopelijk weer nieuwe donateurs oplevert.

Financieel jaarverslag 2018