De Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat zowel geldelijke bijdragen als de waarde van geschonken goederen aftrekbaar van de belasting zijn.

Particulieren
Giften aan een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: alleen het bedrag aan giften dat boven 1% van het bruto-inkomen uitkomt, kan worden afgetrokken. Voor periodieke giften – toegezegd voor tenminste vijf jaren achtereen – geldt die drempel níet. Voorwaarde is wel, dat de toezegging van die giften vooraf schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst tussen gever en ontvanger. Een notaris hoeft daar niet aan te pas te komen.

U kunt ook overwegen een legaat aan een ANBI op te nemen in uw testament.  De ANBI is hier geen successiebelasting over verschuldigd.

Bent u geïnteresseerd in één van deze regelingen? Mail onze penningmeester, Ivette van der Lee, met het verzoek voor toezending van informatie en eventueel een voorbeeld van een schriftelijke schenkovereenkomst.

Bedrijven
Bij bedrijven zijn giften aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. De aftrek is beperkt tot maximaal 50% van de bedrijfswinst

Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland

RSIN: 818577885

Oude Gouw 24, 1687 AJ Wognum
Telefoon: 0229-572399

voorzitter: Dr. F.J.M. van Leerdam te De Goorn
secretaris: J.C. van Holten te Wognum
penningmeester: I. van der Lee te Zuidoostbeemster

Doelstelling en beknopt beleidsplan:

De stichting heeft ten doel: de materiële ondersteuning van de Voedselbank West-Friesland, met name door het opbouwen van een donateurenbestand, om de continuïteit van het werk van de voedselbank te waarborgen. Om dit doel te bereiken verzorgt de Stichting Vrienden voorlichtingsactiviteiten over het werk van de West-Friese Voedselbank. Daartoe worden o.m. scholen, kerken, serviceclubs en vrouwenverenigingen benaderd. Dit werk zal worden voortgezet. Daarnaast zullen o.m. de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Er zullen contacten worden gelegd met bedrijven in de regio West-Friesland met het doel financiële en/of facilitaire steun voor de voedselbank te genereren.
  • De toepassing van online crowdfunding via Stichting GeefGratis zal verder worden uitgebouwd.
  • Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer bekendheid aan het voedselbankwerk te geven en daarvoor steun te verwerven.
  • Om de hierboven genoemde activiteiten te kunnen realiseren zal ook werving van vrijwillige medewerkers plaatsvinden.
  • Door middel van het contactblad Voedselpraat wordt de betrokkenheid van donateurs bij het werk van de voedselbank gestimuleerd.

Beloningsbeleid:
Net als de voedselbank zelf is ook de Stichting Vrienden een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere medewerkers van de stichting ontvangen dan ook geen enkele beloning voor hun werk. Slechts daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

2023 Financieel jaarverslag Stichting Vrienden