De Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat zowel geldelijke bijdragen als de waarde van geschonken goederen aftrekbaar van de belasting zijn.

Particulieren
Giften aan een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: alleen het bedrag aan giften dat boven 1% van het bruto-inkomen uitkomt, kan worden afgetrokken. Voor periodieke giften – toegezegd voor tenminste vijf jaren achtereen – geldt die drempel níet. Voorwaarde is wel, dat de toezegging van die giften vooraf schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst tussen gever en ontvanger. Een notaris hoeft daar niet aan te pas te komen.

Bent u geïnteresseerd in deze regeling? Mail onze penningmeester, Ivette van der Lee, met het verzoek voor toezending van het informatieblad en het formulier voor de schriftelijke overeenkomst.

Bedrijven
Bij bedrijven gaat het meestal om de vennootschapsbelasting. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. De aftrek is beperkt tot 50% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek. Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Een particulier kan zijn aandelen in zijn bedrijf schenken aan een ANBI. De Wet Vennootschapsbelasting 1969 biedt mogelijkheden om de uitkeringen door een bedrijf aan een ANBI in aftrek te brengen op de fiscale winst zodat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.
Zie voor verdere info: http://www.anbi.nl/anbi-info/giften-aftrek-voor-bedrijven

Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland

RSIN: 818577885

Oude Gouw 24, 1687 AJ Wognum
Telefoon: 0229-572399

voorzitter: Dr F.J.M. van Leerdam te De Goorn
secretaris: J.C. van Holten te Wognum
penningmeester: I. van der Lee te Zuidoostbeemster
lid: M.M. Oost-Sneek te Zwaag

Doelstelling en beknopt beleidsplan:

De stichting heeft ten doel: de materiële ondersteuning van de Voedselbank West-Friesland, met name door het opbouwen van een donateurenbestand, om de continuïteit van het werk van de voedselbank te waarborgen. Om dit doel te bereiken verzorgt de Stichting Vrienden voorlichtingsactiviteiten over het werk van de Westfriese Voedselbank. Daartoe worden o.m. scholen, kerken, serviceclubs wn vrouwenverenigingen benaderd. Dit werk zal worden voortgezet. Daarnaast zullen o.m. de volgende activiteiten worden ontplooid:

  • Er zullen contacten worden gelegd met bedrijven in de regio West-Friesland met het doel financiële en/of facilitaire steun voor de voedselbank te genereren.
  • De toepassing van online crowdfunding via Stichting GeefGratis zal verder worden uitgebouwd.
  • Er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden om meer bekendheid aan het voedselbankwerk te geven en daarvoor steun te verwerven.
  • Om de hierboven genoemde activiteiten te kunnen realiseren zal ook werving van vrijwillige medewerkers plaatsvinden.
  • Door middel van het contactblad Voedselpraat wordt de betrokkenheid van donateurs bij het werk van de voedselbank gestimuleerd.

Beloningsbeleid:
Net als de voedselbank zelf is ook de Stichting Vrienden een vrijwilligersorganisatie. De bestuursleden en andere medewerkers van de stichting ontvangen dan ook geen enkele beloning voor hun werk. Slechts daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Activiteitenverslag over 2018:

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Voedselbank West-Friesland vergaderde op 12 maart, 12 juni en 21 december.

De secretaris begeleide diverse bezoeken aan de voedselbank en presentaties. Waaronder een rondleiding voor het ECW Netwerk. De herensociëteit De Roos te Wervershoof heeft een presentatie gekregen en had hiervoor lang houdbare producten ingezameld. Ook is er deelgenomen aan de Wegwijsbeurs te Enkhuizen en een cheque in ontvangst genomen tijdens de prijsuitreiking voor de Clubkas Actie van de Rabobank. Bij de Rotaryclub in Hoorn is een presentatie gehouden waar een mooie cheque tegenover stond.

Op 23 september was de Lions Kinderspeeldag die de Lions Club Hoorn West-Friesland had georganiseerd voor kinderen van de Voedselbank West-Friesland en Kinderkledingbank in Hoorn waarbij de secretaris van de Stichting Vrienden aanwezig was.

Verder zijn er presentaties gegeven voor Probus Oosterbaljuw in cafe Stam te Wognum en voor twee klassen van de basisschool het Ooievaarsnest in Zwaag.  De kinderen hadden hier zelf lang houdbare etenswaren meegenomen.

Halverwege december zijn er nog twee rondleidingen gedaan bij de Voedselbank West-Friesland voor de Grosthuizer School. Ditmaal hadden de kinderen wederom lang houdbaar voedsel mee. Einde van die maand is de CDJA afdeling West-Friesland nog langs geweest voor een rondleiding op de Voedselbank.

Tijdens het Kerstfeest van de Rabobank konden de personeelsleden cadeaus bij marktkramen konden kopen, met nagemaakte eurobiljetten. Hier had men ook de keuze deze aan de Voedselbank West-Friesland te doneren.

Ook dit jaar hebben de diverse informatiemomenten geleid tot nieuwe donaties.

Het informatie blad de “Voedselpraat” voorzien van alle relevante wetenswaardigheden over de Voedselbank is dit jaar weer drie keer verschenen en verstuurd aan alle donateurs, vrijwilligers en andere relaties van de voedselbank.

Financieel jaarverslag 2020