De Stichting Voedselbank en de Vriendenstichting zijn door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat zowel geldelijke bijdragen als de waarde van geschonken goederen aftrekbaar van de belasting zijn. ANBI – Fiscaal nummer: 8159.53173

Particulieren
Giften aan een ANBI zijn voor particulieren aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij eenmalige giften geldt hiervoor een drempel: alleen het bedrag aan giften dat boven 1% van het bruto-inkomen uitkomt, kan worden afgetrokken. Voor periodieke giften – toegezegd voor tenminste vijf jaren achtereen – geldt die drempel níet. Voorwaarde is wel, dat de toezegging van die giften vooraf schriftelijk is vastgelegd in een overeenkomst tussen gever en ontvanger. Een notaris hoeft daar niet aan te pas te komen.

Bent u geïnteresseerd in deze regeling? Vraag dan onze penningmeester om toezending van het informatieblad en het formulier voor de schriftelijke overeenkomst.

Bedrijven
Bij bedrijven gaat het meestal om de vennootschapsbelasting. De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. De aftrek is beperkt tot 50% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek. Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Een particulier kan zijn aandelen in zijn bedrijf schenken aan een ANBI. De Wet Vennootschapsbelasting 1969 biedt mogelijkheden om de uitkeringen door een bedrijf aan een ANBI in aftrek te brengen op de fiscale winst zodat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is.
Zie voor verdere info: http://www.anbi.nl/anbi-info/giften-aftrek-voor-bedrijven